Wednesday, October 9, 2019

Báo Đầu Tư: Cà Mau có 3 tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

Đây là một trong những nội dung trong Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT, ngày 12/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải ban hành về việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đầu Tư, nguồn bài: https://baodautu.vn/ca-mau-co-3-tuyen-van-tai-thuy-tu-bo-ra-dao-d108738.html

Khai Long – Hòn Khoai là một trong 03 tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo của tỉnh Cà Mau.

Theo đó, 3 tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo của tỉnh Cà Mau được quy định tại Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT, ngày 12/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải gồm: Khai Long – Hòn Khoai, Năm Căn – Hòn Khoai và Năm Căn – Hòn Chuối.

7 tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo thuộc địa phận Cà Mau – Kiên Giang gồm: Năm Căn – Phú Quốc, Năm Căn – Nam Du, Năm Căn – Thổ Châu, Sông Đốc – Thổ Châu, Sông Đốc – Phú Quốc, Sông Đốc – Nam Du, Khai Long – Phú Quốc.

Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019.

N.T

Tìm kiếm:✨

  • Thổ Châu, Năm Căn, Sông đốc, Khai Long, Nam Du, Hòn Chuối, Hòn Khoai, Phú Quốc, Bộ trưởng bộ giao thông vận tải, Cà Mau, Vận tải, Bộ giao thông vận tải, Đảo, Thông tư, Địa phận, Vùng biển, Kiên Giang, Thi hành, Sửa đổi, Có hiệu lực