Sunday, October 6, 2019

Báo Văn Hoá: Kiên Giang vượt chỉ tiêu đề ra trong xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2010-2020. Kiên Giang là 1 trong 4 tỉnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ xã ĐCNTM vượt mục tiêu đề ra.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Văn Hoá, nguồn bài: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/artmid/2070/articleid/22684/kien-giang-vuot-chi-tieu-de-ra-trong-xay-dung-nong-thon-moi

Cổng chào xã nông thôn mới Lại Sơn huyện Kiên Hải

Qua 10 năm XDNTM, diện mạo nông thôn các xã trên địa bàn tỉnh chuyển biến đáng kể. Hiện các xã đều đạt từ 9 tiêu chí trở lên, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí; các tiêu chí cơ bản đều đạt, vượt so kế hoạch của tỉnh, cao hơn so mức hoàn thành của cả nước và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh, toàn tỉnh có 64/117 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (ĐCNTM), chiếm 54,7% (bình quân chung cả nước 50,8%); huyện Tân Hiệp ĐCNTM, bình quân toàn tỉnh đạt 16,8 tiêu chí. Cụ thể, tỉnh có 64 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 54,7%; 25 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 27 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 1 xã đạt từ 6 - 9 tiêu chí. Nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống điện, đường, trường, trạm, cơ sở vật chất, văn hóa, công trình thủy lợi… ngày càng được đầu tư đồng bộ và hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Chính sách về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, ưu đãi phát triển kinh tế tập thể góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập người dân.

Đường bệ tông háo xã đảo Lại Sơn huyện Kiên Hải

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, địa phương còn gặp một số khó khăn do nhiều tiêu chí bổ sung, điều chỉnh nâng cao, đòi hỏi mức độ hoàn thành phải cao hơn: Hộ nghèo, tổ chức sản xuất, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm… Chất lượng công tác lập quy hoạch chưa cao; kết quả XDNTM giữa các huyện còn chênh lệch về số xã đạt chuẩn, số tiêu chí hoàn thành...

THẾ HẠNH

Tìm kiếm:✨

  • XDNTM, Kiên Hải, Đảo Lại Sơn, Vượt chỉ tiêu, Lại Sơn, Đường bệ, Kiên Giang, Cổng chào, Công trình thủy lợi, Đồng bằng sông cửu long, Đề ra, Nông thôn, Hệ thống điện, Tiêu chí, Tổng kết, Điều phối, Bình quân, An toàn thực phẩm, Hộ nghèo, Diện mạo