Wednesday, October 9, 2019

Báo VNEWS: Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Kiên Giang lần thứ III

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/dai-hoi-dai-bieu-cac-dan-toc-thieu-so-kien-giang-lan-thu-iii

Tìm kiếm:✨

  • III, Đại hội đại biểu, Dân tộc thiểu số, Kiên Giang