Monday, October 14, 2019

Báo VNEWS: Kiên Giang quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/kien-giang-quan-ly-tau-ca-hoat-dong-khai-thac-thuy-san

Tìm kiếm:✨

  • Tàu đánh cá, Kiên Giang, Thủy sản, Khai thác, Quản lý, Hoạt động